cze
en
hlavicka kmt
Fakulta strojni
Technicka univerzita

SLUŽBY

Mechanické zkoušky statické

Stroj pro zkoušení mechanických vlastností FZP 100
Zkouška tahem: Rozsah měření 20 - 100 kN (2 000 - 10 000 kg) Napěťové charakteristiky: R0.005 - smluvní mez pružnosti, R0.2 - smluvní mez kluzu, Rm - mez pevnosti, Re - výrazná mez kluzu s grafem Deformační charakteristiky: A - tažnost, Z - kontrakce
Zkouška tlakem: Rozsah měření 20 - 100 kN
Napěťové charakteristiky: Rmt - mez pevnosti v tlaku, Ret - mez kluzu v tlaku Deformační charakteristiky: A - tažnost, Z - kontrakce
Zkouška ohybem: Rozsah měření: 20 - 100 kN, Rmo - mez pevnosti v ohybu, Eo - modul pružnosti, y - průhyb
Zkouška střihem: Rozsah měření 20 - 100 kN
Rms - mez pevnosti ve střihu • Stroj pro zkoušení mechanických vlastností ZDM - rozsah zatížení do 500 kN (50 000 kg)

Zkoušky tvrdosti

• Semimikrotvrdoměr ZWICK 3202.
• Zkouška tvrdosti podle VICKERSE se zatíženími : 200 - 10 000g.
• Zkouška mikrotvrdosti podle VICKERSE se zatíženími : 10 - 1 000g.
• Zkouška tvrdosti podle BRINELLA se zatíženími : 1 250 - 10 000g.
• Zkouška tvrdosti podle KNOOPA se zatíženými : 10 - 1 000g.
• DIATESTOR HPO 250
• Zkouška tvrdosti podle VICKERSE se zatíženími :5 - 120g.
• Zkouška tvrdosti podle BRINELLA se zatíženími : 15 - 250g.
• Tvrdoměr ROCKWELL pro měření metodami HRA, HRB, HRC.
• Tvrdoměr BRINELL se zatíženími : 250 - 3 000g.
• Přenosný tvrdoměr ROCKWELL PONNY /Meopta/ k měření metodami HRB, HRC přímo na součástech bez jejich demontáže.
• Mikrotvrdoměr FISCHERSCOPE 100 XY Umožňující měření tvdosti tenkých vrstev, zátěžná síla 5 - 1000 mN.
• Nedestruktivní měření tvrdosti SHS.
• Měření tvrdostního gradientu.

Zkoušky dynamické – zkouška vrubové houževnatosti (Charpy).

Zkoušky technologické – zkouška plechu hloubením podle Erichsena.

Tepelné zpracování – postupy tepelného zpracování; TZ kovů: žíhání, kalení, vytvrzování, zušlechťování (voda, olej).

Měření drsnosti - zkoušky drsnosti povrchu, měření hodnot Ra s grafickým průběhem a statistickým vyhodnocením.

Chemické složení - spektrální analýza chemického složení, hodnocení chemického složení kovových materiálů.

Metalografie

• Optická mikroskopie.
• Precizní metografický mikroskop ZEISS NEOPHOT 32.
• Makroskopické hodnocení struktur - deformační textury, svary, kvalita povrchu atd. - zvětšení 8x - 50x + makrofoto.
• Mikroskopická metalografie: hodnocení kvality rovnovážného i nerovnovážného TZ a CHTZ slitin Fe, neželezných kovů a jiných materiálů (keramika, spékané karbidy, kompozity a pod.) při zvětšení 25x až 1 000x, pomocí imerzního objektivu až 1 800x + mikrofoto s použitím exp. Automatiky. Možnosti pozorování: světelné pole, tmavé pole, polarizované světlo.
• Digitalizace obrazu a barevný tisk mikrostruktur, obrazová analýza LUCIA.
• Rutinní metalografické mikroskopy: NEOPHOT 2, REICHERT MeF EPITYP 2, LEITZ MM5.
• Běžné metalografické práce bez fotodokumentace. Možnost měření mikrotvrdosti přístrojem HANEMANN a REICHERT.
• Elektronová mikroskopie.
• Rastrovací elektronová mikroskopie TESLA BS 343, využitelné zvětšení podle charakteru vzorku 500x - 10 000x.
• Hodnocení kvality povrchu kovových materiálů - zjišťování povrchových vad.
• Fraktrografická analýza.
• Lokalizace specifických útvarů (bodové koroze, frettingu atd.).

Nedestruktivní defektoskopie

• Ultrazvuková diagnostika vnitřních vad kovových i nekovových součástí.
• Měření modulu pružnosti, rychlosti zvuku.
• Třídění odlitků z LLG (šedé litiny) podle jakosti ČSN 42 2410-30.
• Určení tvaru grafitu a jeho podílu ve struktuře u odlitků z LKG (tvárné litiny). AE- aplikacemi a výzkumem akustické emise se zabývají naši kolegové na textilní fakultě a katedře fyziky.
• Penetrační (kapilární) metody (barevná i ultrafialová) nabízíme pro diagnostiku s povrchem souvisících vad všech materiálů.
• VT- vizuální i kvantitativní hodnocení povrchů, zejména svarů umožňuje vybavení příslušnými měrkami a lupami. Ve spolupráci s metalografickou laboratoří provedeme i fraktografické expertízy.
• RT - vyhodnocování rentgenogramů (RTG filmů) na negatoskopu.
• Měření tlouštěk vrstev (nátěrové systémy, galvanické, některé fyzikální a chemické vrstvy) na všech vodivých materiálech.
• Měření povrchové vodivosti - měření hloubky trhlin a vad, jednoduché třídění materiálu dle složení.
• Metodou práškovou polévací (nejrozšířenější metoda) možno využít pro hledání povrchových vad feromagnetických ocelí a litin i přes vrstvy černobílou i UV metodou.
• Metoda magnetického bodového pólu (s příložným snímačem 21 mm) pro měření tvrdosti (respektive množství cementitu a perlitu) litinových odlitků a ocelí (jedno měření za 4s!) a hloubky prokalení. Provoz po krátkém aplikačním vývoji osvojen již v 16 slévárnách a firmách.
• Infračervené pozorování povrchů laserem zaměřovaným optickým detektorem v záporných i kladných teplotách.
• Provozní diagnostika strojních součástí, motorů, převodovek... a komplexů (budov).

Nedestruktivní testování materiálu

Nabízí: Aktuální přehled standardů EN, ISO, ČSN v oblasti certifikace, akreditace, zkoušení a tvorby výrobní dokumentace a postupů v metodách ET, PT, MT, RT, UT, LT, VT, AT, FT.

Testování metodou ET (vířivé proudy): Měření povrchových vad a struktury na el. vodivých materiálech; diagnostika porezity, vytvrzení Al, Cu a dalších kovů a slitin. Stanovení tloušťky velmi tenkých vrstev od 1mm na vodivých podkladech, měření vrstev na kovových podkladech (i Ni na Fe) až do tloušťky vrstev a isolací okolo 120mm; měření hloubky trhlin a vad, jednoduché třídění materiálu dle elektrické vodivosti.

Testování metodou PT (kapilární): Barevná i ultrafialová diagnostika s povrchem souvisících vad všech druhů materiálů. Testování kapilárních prostředků podle měrek dle EN.

Testování metodou MT (magnetická): Referenční pracoviště ELKOSO Brno Strukturoskopy využívající metody magnetické skvrny na místní magnetické měření tvrdosti a struktury litin a ocelí a degradace austenitických ocelí bez porušení integrity povrchu obrusem, porušením nátěru; strukturní obraz velkých a složitých odlitků; řešení vleklých provozních problémů s materiálovou jakostí; diagnostiku stavu zkřehnutí dlouhodobým, nebo nepřiměřeným provozem oceli ventilů spalovacích pístových motorů (vhodné pro servis), odhad rizik havárie. Metodu práškovou polévací (nejrozšířenější metoda ve strojírenství) pro hledání povrchových vad feromagnetických ocelí a litin i přes vrstvy povrchových úprav s černobílou i ultrafialovou indikací..

Testování matodou RT (prozařovací): Vyhodnocování rentgenogramů (RTG filmů) na negatoskopu srovnáním se standardy snímků; referenční atlas rentgenogramů vad odlitků ze slitin železa.

Testování metodou UT (ultrazvukem): Referenční pracoviště OLYMPUS CZ Ultrazvukovou diagnostiku vnitřních vad kovových i nekovových součástí s kontaktní a imerzní vazbou; zobrazení A, B a C metodou phase array; topografie hloubky prokalení ; kvantifikaci porezity stěn odlitků a produktů PM; měření tlouštěk stěn s přístupem z jedné strany; měření modulu pružnosti, rychlosti zvuku; třídění odlitků z LLG (šedé litiny) podle jakosti ČSN 42 2410-30; určení tvaru grafitu a jeho podílu ve struktuře u odlitků z LKG (tvárné litiny); ultrazvukové měření tvrdosti UCI přímou metodou HV10 a HV1 dle EN ISO na hotových výrobcích, dílech v montážních celcích, rozměrných dílech, nepřístupných (boky zubů malých modulů) místech.

Testování VT (vizuální): Přímé i nepřímé (boroskopy) kvantitativní hodnocení povrchů, fraktografie, zejména svarů umožňuje vybavení dle EN standardizovanými měrkami; infračervené pozorování povrchů laserem zaměřovaným optickým detektorem v záporných i kladných teplotách (provozní diagnostika strojních součástí, motorů, převodovek.... a komplexů, budov).

Hodnocení povrchových vlastností

• Měření pomocí optického profilometru firmy FRT GmbH., maximální rozsah 100x100 mm, rozlišení v osách x,y 1μm, rozlišení v ose z 10 nm
- hodnocení drsnosti povrchu dle ISO DIN
- hodnocení vlnitosti povrchu
- tvorba 2D a 3D profilů
- fraktální analýza.
• Detailní měření pomocí mikroskopu atomární sil AFM spojeného s optickým profilometrem, maximální velikost zkoumané plochy 50x50 μm, rozlišení v osách x, y 5 nm, rozlišení v ose z 1 nm - hodnocení velikosti zrn.
• Měření otěruvzdornosti široké palety materiálů od barev, laků, inkoustů, povlaků, dřeva, kůže, plastů, potištěných materiálů atd. pomocí přístroje Elcometer 1720. Umožňuje testovaní až čtyř vzorků naráz, při nastavitelném posuvu od 30 mm až 290 mm, měnitelnou rychlostí od 15 do 65 cyklů za minutu včetně pevného režimu 37 cyklů za minutu používán dle DIN , ASTM a ISO. Dále umožňuje testování za přívodu požadovaného media pomocí vestavěného čerpadla. Přístroj může vykonávat zkoušky podle širokého rozsahu různých testovacích metod, jednoduchou výměnou testovacího nástroje.
- kartáč ze štětin z divočáka dle DIN 53778
- nylonový kartáč dle ASTM D2486
- houba dle ASTM D4213-92/D4828, ASTM D3450, ASTM D4213-96
- hliníkový držák pro abrazivní podložku dle EN ISO DIN 11998
- ocelový držák pro fixaci brusného papíru nebo textilie
- nástroj pro měření stálosti barev na vláknech dle Renault D45 1010, ISO 105x12, ASTM F1319
- nástroj pro testování abrazního opotřebení automobilových dílů dle GME 60269
- nástavec pro testování potisků a značek pomocí plstěného disku dle EN 60730.
• Měření vzlínavosti kapalin do práškových materiálů pomocí Washburnovy metody.
• Měření smáčivosti a povrchové energie pomocí kapkové metody.

Poradenská a konzultační činnost v oblastech:

• optimalizace postupů tepelného a chemicko-tepelného zpracování
• povrchových úprav (plazmové technologie)
• volby materiálů
• vyhledávání ekvivalentů zahraničních kovových materiálů k ČSN a naopak
• spolehlivost technologických procesů a systémů.

Expertní činnost v oblastech:

• závad v technologiích TZ a CHTZ, resp. vakuového TZ • záměn materiálu havárií strojních součástí, nástrojů a mechanismů.

Adresa a info

vedoucí katedry:
prof. Ing. Petr Louda, CSc.
tel: +420485353116
petr.louda@tul.cz

zástupce vedoucího katedry:
Ing. Adam Hotař, Ph.D.
tel: +420485353136
adam.hotar@tul.cz

tajemnice katedry:
Ing. Daniela Odehnalová
tel: +420485353117
daniela.odehnalova@tul.cz

asistent vedoucího katedry:
Bc. Irena Novotná
tel: +420485353115
irena.novotna@tul.cz
Fax: +420485353631

Adresa katedry:
Katedra materiálu
Fakulta strojní
Technická universita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec

GPS data:
50°46'23.002"N
15°4'27.887"E

© 2010 Katedra materiálu | webmaster | design